TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam - Các Chất Độc Hại và Quy Định Quốc Tế Liên Quan


Các Chất Độc Hại và Quy Định Quốc Tế Liên Quan
Ngày: Tuesday, 25, September
Chủ đề:


Ngày 16/01/2013, Hội đồng Châu Âu có thông báo G/TBT/N/EU/87 về dự thảo Quy chuẩn sửa đổi Quy chuẩn (EC) số 1272/2008 của Hội đồng và Quốc hội Châu Âu về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp các chất hóa học để có thể thích nghi với tiến trình phát triển của khoa học kỹ thuật hiện tại.

Mục đích của dự thảo đề xuất sửa đổi thích nghi lần thứ 5 của Quy chuẩn (EC) số 1272/2008 về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp các chất hóa học này (Quy chuẩn CLP) là sửa đổi Phụ lục VI của Quy chuẩn CLP nhằm bổ sung các phân loại hóa chất được cập nhật thuộc đối tượng phân loại hoá chất đã được cập nhật, đồng thời bổ sung các phân loại hoá chất mới khác. Tiêu chuẩn được đưa ra nhằm bảo vệ môi trường và người tiêu dùng, giúp đảm bảo chức năng của thị trường nội địa EU. Thời gian dự kiến để thông qua quy định mới này là Quý 2 của năm 2013.Cuối của tài liệu 1272/2008 có ghi rõ:

(Phân loại và ghi nhãn là một bộ tiêu chí và quy tắc được sử dụng để xác định xem một hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường hay không. Nó liên quan đến việc xác định và đánh giá các tính chất vật lý của một hóa chất, cùng với các tác động về sức khỏe và môi trường của nó và sau đó thể hiện các mối nguy hiểm đó thông qua một nhãn hiệu.)   [TULA dịch]

Classification and Labelling is a set of criteria and rules used to determine if a chemical can cause harm to human health and the environment. It involves the identification and evaluation of the physical properties of a chemical, along with its health and environmental effects and then communicating those hazards via a label.

The CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures entered into force on the 20th January 2009 and is direct acting in all European Member States. It has a phased transitional period, firstly for substances and then for mixtures, being the 1st December 2010 and then the 1st June 2015, respectively. These are extended to 1st December 2012 and 1st June 2017 if the substance or mixture is already on the shelf.

CLP introduces the United Nations GHS into Europe and it amends and will eventually replace the existing European Directives 67/548/EEC for substances and Directive 1999/45/EC for preparations. These are transposed in Ireland by Statutory Instruments S.I. No 116 of 2003 (for substances) and S.I. No 62 of 2004 (for preparations), as amended. 


Để hiểu rõ hơn về tài liệu Quy định 1272/2008 thì ta có thể xem tham khảo tài liệu sau: Questions & Answers on "Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures". Trong phần đầu tài liệu này giới thiệu rõ như sau:

This document contains questions and answers on Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation). However, users are reminded that the text of the CLP Regulation is the only authentic legal reference and that the information in this document does not constitute legal advice. The European Chemicals Agency does not accept any liability with regard to the contents of this document.

The European Chemicals Agency (ECHA) is producing this document to inform interested readers about the background to and basic provisions of Regulation (EC) No 1272/2008. If you have questions or comments in relation to this document please submit them using the information request form (quote the reference and issue date). The information request form can be accessed via the Contact ECHA page at: http://echa.europa.eu/about/contact-form_en.asp.Quy định (EC) số 1907/2006 - Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế hóa chất (REACH)

Regulation (EC) No 1907/2006 - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency.

Mục đích của quy định này là để đảm bảo một mức cao về bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Nó sẽ áp dụng mà không ảnh hưởng đến môi trường làm việc cộng đồng và pháp luật về môi trường. Có miễn giảm đối với các sản phẩm y tế, thú y, tiêu hóa và mỹ phẩm, polyme và một số trung gian cô lập tại chỗ.

The purpose of this regulation is to ensure a high level of protection of human health and the environment. It shall apply without prejudice to Community workplace and environmental legislation. There are exemptions on medical, veterinary, alimentary and cosmetic products, polymers and some on-site isolated intermediates.[TULA-20180925]


Bài này từ TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam
.

URL của bài này là:
./modules.php?name=News&file=article&sid=245